فرم بررسی مدارک

این فرم جهت بررسی اصالت مدارک پایان دوره‌ی صادر شده توسط وردپرس طلایی، طراحی شده است.

جهت بررسی اصالت مدرک، کد ملی فردی که گواهی به نام او صادر شده و شماره سریال گواهی را در فرم وارد کنید و دکمه بررسی را فشار دهید. اگر اطلاعات ورودی صحیح باشد، تصویر گواهی به شما نمایش داده خواهد شد.

دقت کنید که طول کد ملی باید 10 رقم باشد و اگر طول کد ملی شما کوتاه تر از 10 رقم است، قبل از آن 0 قرار دهید.

شماره سریال تمامی گواهی‌های صادر شده 5رقم است.

کد ملی:
شماره گواهی: